Przeglądy okresowe budynków

Przeglądy okresowe budynków:

Ustawa Prawo Budowlane nakłada na właścicieli lub zarządców dokonywanie regularnych przeglądów obiektów budowlanych.

Co najmniej raz w roku dokonujemy dla Was kontroli stanu technicznego:

  • elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektu,
  • instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
  • instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

Co najmniej raz na 5 lat naszemu sprawdzeniu podlega:

  • stan techniczny i przydatność do użytkowania obiektu budowlanego,
  • estetyka obiektu budowlanego oraz jego otoczenie.

Dodatkowo kontroli podlega instalacji elektryczna i piorunochronna w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.